آموزه های خیال

كتاب “آموزه هاى خيال” در مورد نقش پویانمایی در آموزش است که بر اساس نظريات و مدل‌هاى يادگيرى به بررسى كاركرد‌هاى متنوع پویانمایی آموزشى و نكاتى كه بايد در آن رعايت كرد مى‌پردازد. از دیگر موارد مطرح شده در کتاب می‌توان به افق هاى جديد آموزشى‌درمانى با استفاده از پویانمایی و همچنین كاركردهاى سرگرمى آموزشى آن اشاره نمود.