سالن نمايش

زمان

ساعت 8:30

ساعت 10:30

ساعت 13

ساعت 15

ساعت 17

ساعت19

ساعت21

ساعت23

شهید بهنام محمدی

95/12/15

مسابقه ایران 1

مسابقه بین الملل1

مسابقه ایران 2

مسابقه بین الملل 2

چشم انداز 1
(در ستایش شعر به زبان انیمیشن)

مسابقه بین الملل 3

نمایش ویژه 1
)خانه انیمیشن)

چشم انداز 2
(آفریقا
روی خط استوا)

95/12/16

نمایش ویژه 2
(قاب های روان)

مسابقه بین الملل 4

مسابقه ایران
(دینی و ارزش های انقلاب اسلامی 1)

مسابقه ایران 3

مسابقه بین الملل 5

مسابقه دانشجویی
بین الملل 1

نمایش ویژه 3
(تولدی دیگر مرور بر آثار استاد علی اکبر صادقی)

چشم انداز 3
(برترین های گرافیک متحرک)

95/12/17

مسابقه ایران
(دینی و ارزش های انقلاب اسلامی 2)

مسابقه دانشجویی ایران

مسابقه ایران 4

مسابقه بین الملل 6

نمایش ویژه 4 (جشنواره
جشنواره ها1)

مسابقه دانشجویی
بین الملل 2

مسابقه بین الملل 7

چشم انداز 4
(هند سرزمین
رنگ ها)

95/12/18

مسابقه گرافیک متحرک

مسابقه بین الملل 8

مسابقه ایران 5

نمایش ویژه 5 (جشنواره
جشنواره ها 2)

مسابقه بین الملل 9

مسابقه ایران 6

مسابقه بین الملل10

نمایش ویژه 6
(وقت اضافه)

95/12/19

———

———

———

———

مراسم اختتامیه

آدرس

خيابان دکتر فاطمی، خیابان حجاب، مرکز آفرينش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان