معرفی فیلم بلند

ردیف

فیلم

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

دنیای کیفها

1395/12/15

15-16:30

2

فهرست مقدس

1395/12/16

15-16:30

3

رهایی از بهشت

1395/12/17

15-16:30

4

آخرین داستان

1395/12/18

15-16:30

5

در مسیر باران

1395/12/19

15-16:30