نقد فیلم کوتاه

ردیف

فیلم

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

پیشخدمت – درخت پرتقالی

15/12/1395

21-19

2

بدو رستم بدو- وقت خوابه – حوض نقاشی

16/12/1395

21-19

3

رویاها در یک روز – داش آکل

17/12/1395

21-19

4

لولو- باد سر- پلیس ها نمی دانند

18/12/1395

21-19