شنبه, 31 تیر 1396

 

 نقد فیلم

زمان

ساعت22-20

91/12/13

نقد و بررسی مسابقه ایران 1و2

91/12/14

نقد و بررسی مسابقه ایران 3

91/12/15

نقد و بررسی مسابقه ایران 4

91/12/16

نقد و بررسی مسابقه ایران 5 و 6

 

محل برگزاری : خیابان دکتر فاطمی، خیابان حجاب، مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سالن کنفرانس