جمعه, 27 مرداد 1396

 

نشست های تخصصی

زمان

ساعت 18-16

ساعت22-20

91/12/13

مرکز ملی فضای مجازی

نقد و بررسی مسابقه ایران 1و2

91/12/14

راه کارهای مناسب جهت تولید بهتر

نقد و بررسی مسابقه ایران 3

91/12/15

بزرگداشت مرحوم اسفندیار احمدیه (سالن غدیر)

نقد و بررسی مسابقه ایران 4

91/12/16

کانون و پویانمایی

نقد و بررسی مسابقه ایران 5 و 6

 

محل برگزاری : خیابان دکتر فاطمی، خیابان حجاب، مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سالن کنفرانس