شنبه, 31 تیر 1396

 


آسیفای بلغارستان

فیلم­های پویانمایی بلغارستان- از آغاز تا آینده

 

پویانمایی بلغارستان بیش از 60 سال سابقه دارد. در طول این مدت، هنرمندان بسیاری استعداد و زندگی خود را وقف توسعه این فرم نوین هنر تصویری کردند. صنعت پویانمایی بلغارستان رسما در اکتبر 1948و به دنبال تصمیمی وزارتی برای ایجاد قسمتی مخصوص به پویانمایی و فیلم های عروسکی، زاده شد تا بخشی از صنعت فیلم دولتی بلغاری باشند. در طی نخستین دهه عصر جدید، چند کارگردان جدید و جوان، نخستین گام ها را برداشتند. فیلم های بی نظیر کالینا ووتوا، وسلا دانچوا یا ولیسلاوا گاسپونیدووا، در بسیاری از جشنواره ­های سراسر جهان جایزه گرفته اند. علی رغم وجود مشکلات، فیلم های پویانمایی بلغارستان سنت پیشگامان دوره درخشان گذشته را ادامه می دهند.