سه شنبه, 06 تیر 1396

 نسل دیروز و امروز

نام بخشی است که نگاهی به دو نسل  فیلم­ساز دارد; آقای محمدرضا عابدی فیلم­ساز دهه 70 که با توجه به سه فیلم خود توانست گام­ها را از ایران فراتر گذاشته و آثار خود را در دنیا به نمایش گذارد و از سوی دیگر فرزند ایشان کیانوش عابدی که از پویانماهای جوان ایرانی می­باشد در دهه 80 مسیر پدر را ادامه داده و با تلاش موثر و با خلق آثار کوتاه هنری، فراتر از جغرافیای پویانمایی ایران حرکت کرده است.